ระบบเลือกประธานนักเรียนออนไลน์

ถ้ามีการเลือกซ้ำระบบจะทำการตัดออกทันที